OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní společnosti

Prokaravan s.r.o.

se sídlem Řepice 164, 386 01 Strakonice

identifikační číslo: IČ 28083466

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka16257

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.hellors.cz
 

1. Úvodní ustanovení 

Tyto obchodní podmínky (dále jen ,,obchodní podmínky“) obchodní společnosti Prokaravan s.r.o., se sídlem Řepice 164, 386 01 Strakonice

IČ 28083466, zapsaném v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka16257 (dále jen ,,prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je kupní smlouva, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel. 
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Podnikatel je osoba zapsaná v obchodním rejstříku.

3. Vznik kupní smlouvy

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na své stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a její přijetí prodávajícím. Toto přijetí musí dodavatel neprodleně potvrdit, na vznik smlouvy však toto potvrzení vliv nemá. 
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky.

Kupující stvrzuje svou objednávkou, že byl seznámen s obchodními podmínkami i reklamačním řádem umístěným na těchto stránkách. 

Smlouva je uzavíraná v českém jazyce.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz 

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

4. Objednávky

Po provedení objednávky bude kupujícímu zasláno prostřednictvím e-mailu potvrzení o jejím přijetí. V případě nalezení určitých nejasností má kupující okamžitě kontaktovat prodávajícího e-mailem na info@hellors.cz nebo tel. 383 134 500. Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání.

Zboží je možné uhradit několika způsoby:

  • Hotově - platba v hotovosti při osobním odběru zboží na odběrném místě
  • Dobírka - platba v hotovosti při převzetí zásilky od dopravce
  • Platba bankovním převodem z jakéhokoliv korunového účtu na náš účet : 43-6807090227/0100
  • (objednávka však nebude vyřízená dříve, než bude platba připsaná na účet prodávajícího).

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“,  

Doručování zboží

Prodávající dodá kupujícímu zboží nejpozději do 15 dnů, pokud není uvedeno jinak. Má-li prodávající zboží na skladě, dodá zboží do 2 pracovních dnů. Kupující má povinnost zboží převzít a zaplatit.

Převzetí zboží

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost zásilky (balíku) a v případě jakýchkoliv vad, to neprodleně oznámit přepravci, sepsat tuto skutečnost s řidičem na doklad o převzetí (doručovací list) zásilky (balíku). Do doručovacího listu je nutné uvést konkrétní výhradu - proražené, roztržené, chrastí, apod. V případě shledání porušení zásilky (balíku) svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky (balíku) nemusí kupující zásilku (balík) od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka (balík) obsahující zboží byla neporušena.

Kupující by měl o poškození zásilky (balíku) informovat jak prodávajícího, tak přepravní společnost, a to co nejdříve.

Bez součinnosti (fotodokumentace) kupujícího nemůže účinně uplatnit svůj nárok prodávající vůči přepravci. Zákon ukládá každému člověku, aby předcházel vzniku škod u ostatních.

V případě, že kupující zjistí poškození zboží až po otevření zásilky (balíku), je nutné, aby spotřebitel neprodleně reklamoval poškozené zboží u prodávajícího a zaslal fotodokumentaci poškozeného zboží na e-mail : reklamace@hellors.cz. Opožděné reklamace bohužel není možné uznat, s ohledem na reklamační podmínky přepravce.
Reklamovat zboží z důvodu jeho poškození při přepravě pochopitelně není možné v případě, že si kupující zajistí přepravu zboží sám nezávisle na prodávajícím. Z pohledu práva má předání zboží přepravci stejné účinky, jako by jej kupující převzal sám.

5. Odstoupení od smlouvy

Ze strany spotřebitele

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 30 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Spotřebitel je též oprávněn odstoupit od smlouvy před dodáním zboží. Odstoupení musí zaslat nejpozději do 30 dnů prodávajícímu.  K odstoupení může kupující využít náš online vzorový formulář. Prodávající má povinnost vrátit částku v odpovídající výši zboží nejpozději do 14 dnů. Poskytuje-li prodávající několik variant dodání zboží s různými cenami, je povinen nahradit kupujícímu nejlevnější z nich bez ohledu na to, že kupující platil dražší variantu.

Aby bylo zboží přijato zpět a vrácená celá kupní cena, musí být splněny tyto podmínky:

  • Zboží musí být vráceno kompletní, nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné v původním obalů.
  • V záručním listě nesmí kupující vyplňovat datum prodeje, dokud se definitivně nerozhodne, že si zboží ponechá, nebo neuběhne lhůta na vrácení
  • V případě software a datových nosičů s obsahem autorského díla nesmí být zboží vůbec otevřeno.

Spotřebitel však není oprávněn odstoupit od smlouvy v případech  uvedených v ustanovení § 1837 OZ.

Ze strany prodávajícího


Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech:

  • Zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  • Zboží je dlouhodobě nedostupné
  • Cena se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena

V případě, že tato situace nastane, bude dodavatel kupujícího informovat e-mailem nebo telefonicky a domluví se s ním na dalším postupu (náhrada objednaného zboží, zrušení objednávky…)

Pokud již kupující zaplatil zálohu nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

6. Vyřízení reklamace

Prodávající posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka o způsobu vyřízení reklamace. Kupujícímu spotřebiteli je reklamace vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-dnů, není-li dohodnuto jinak. Po uplynutí této lhůty má kupující spotřebitel stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. V případě uznané, oprávněné reklamace má kupující spotřebitel právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného zboží. Právo na náhradu nákladů uplatňuje kupující spotřebitel u prodávajícího bez zbytečného odkladu po vyřízení oprávněné reklamace ke spokojenosti kupujícího spotřebitele nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění. Reklamaci je možno považovat za vyřízenou až v okamžiku, kdy tuto skutečnost ohlásí prodávající kupujícímu nehledě na to, zda byla reklamace zamítnuta či uznána. Pokud prodávající nekontaktuje kupujícího do 30 dnů, má se za to, že vada je neodstranitelná a znalý kupující tak může nárokovat cenu výrobku zpět. V případě neuznání reklamace bude zboží vráceno zpět kupujícímu. 

Postup reklamace naleznete v Reklamačním řádu.

Vyřídí-li prodávající reklamaci dodáním nového bezvadného zboží, neběží od tohoto okamžiku znovu 24 měsíců.

7. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

V případě výměny či vrácení zboží si kupující hradí poštovné sám.

8. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a přepisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby, kdy písemně vyjádří nesouhlas s tímto zpracováním.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejňovány, poskytnuty třetí osobě apod.

9. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod.

Kupující obdrží fakturu společně se zbožím. Pečlivě si doklad o nabytí uschovejte, zjednodušíte si tak uplatnění reklamace. 

10. Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2014. Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny.