Reklamační řád

Prodávající je obchodní společnost Prokaravan s.r.o., se sídlem Řepice 164, 386 01 Strakonice, IČ 28083466, zapsaném v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka16257, která provozuje internetový obchod hellors.cz.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. 
Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 
Podnikatelem je osoba zapsaná v obchodním rejstříku.

1. Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal :

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující není oprávněn uplatnit právo z vady :

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

2. Zákonná práva z vad

Je-li kupujícím spotřebitel, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců, tato doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Odstraní- i se vada dodáním nové věci bez vady, kupující je povinen vrátit prodávajícímu na jeho náklady věci původně dodané před dodáním nové věci bez vady.

Za vady vzniklé běžným používáním nebo vzniklé v důsledku nedodržení návodu k použití prodávající neodpovídá.

3. Vyřízení reklamace

Kupující má povinnost uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu od zjištění závady. A to buď písemně na adresu Prokaravan s.r.o. Řepice 164, 386 01 Strakonice nebo elektronicky na e-mail reklamace@hellors.cz .

Kupující  by měl uvést kontaktní údaje, číslo objednávky nebo faktury, označení zboží, podrobný popis závady, požadavek způsobu vyřízení reklamace.

Vzor reklamačního formuláře ke stažení zde.

Kupující je povinen doložit nějaký důkaz o nabytí zboží v našem e-shopu  www.hellors.cz (např. kopii dokladu o zakoupení zboží nebo kopii výpisu z bankovního účtu kupujícího, a další .....  ).

Zboží by mělo být při přepravě dobře zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození a mělo by být odesláno na výše uvedenou adresu prodávajícího tedy :

Prokaravan s.r.o. Řepice 164, 386 01 Strakonice.

Kupující je povinen předat jakékoli zboží a zejména stany zpět k prodejci na reklamaci ve stavu odpovídajícím způsobu a době použití, musí být řádně čisté, nesmí být ušpiněné zejména od bahna, mastnoty, trávy, listí a jiných nečistot, jinak bude reklamace zamítnuta.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci nejpozději do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. O vyřízení reklamace je povinen prodávající spotřebitele vyrozumět. Podmínkou pro běh těchto lhůt však je, že spotřebitel k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek.

Podmínky reklamace se řídí obchodními podmínkami.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz 

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“