Reklamační řád

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákon č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady („Reklamace“).

Prodávající je obchodní společnost Prokaravan s.r.o., se sídlem Řepice 164, 386 01 Strakonice, IČ 28083466, zapsaném v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka16257, která provozuje internetový obchod hellors.cz.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. 
Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 
Podnikatelem je osoba zapsaná v obchodním rejstříku.

1. Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá žádné vady.

Kupující má právo u prodávajícího uplatnit reklamaci nejpozději do 24 měsíců od převzetí zboží, má právo na bezplatné odstranění vad či na přiměřenou slevu z ceny, pokud je vada neodstranitelná.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, má Kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy a může požadovat vrácení ceny v plné výši.

Objeví-li se vada během 6 měsíců od převzetí, předpokládá se, že vada již existovala při převzetí a Prodávající nemá povinnost vyhovět kupujícímu, pokud prokáže, že kupující o vadě věděl.

 

2. Zákonná práva z vad

Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců, tato dob a se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. Pokud dojde k výměně Zboží, začíná běžet nová záruční doba.

Pokud se vada vyskytne opakovaně (3 reklamace pro stejnou závadu nebo 4 pro odlišnou) nebo má-li zboží více vad současně (min. 3), má kupující právo uplatnit slevu z kupní ceny, výměnu zboží či možnost odstoupení od smlouvy.

Za vady vzniklé běžným používáním nebo vzniklé v důsledku nedodržení návodu k použití prodávající neodpovídá.

3. Vyřízení reklamace

Kupující má povinnost uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu od zjištění závady. Pokud tak učiní písemně nebo elektronicky, měl by uvést kontaktní údaje, podrobný popis závady a požadavek způsobu vyřízení reklamace Formulář ke stažení zde.

Kupující je dále povinen prokázat svůj nákup zboží dokladem o koupi. Zboží by mělo být při přepravě dobře zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození a mělo by být odesláno na výše uvedenou adresu prodávajícího, tedy Prokaravan s.r.o. Řepice 164, 386 01 Strakonice.

Kupující je povinen předat jakékoli zboží a zejména stany a předstany zpět k prodejci na reklamaci ve stavu odpovídajícím způsobu a době použití, musí být řádně čisté, nesmí být ušpiněné zejména od bahna, mastnoty, trávy, listí a jiných nečistot, jinak bude reklamace zamítnuta.

Prodávající má povinnost rozhodnout o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů. Samotná reklamace musí být vyřízená nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.  Po uplynutí této doby má Kupující taková práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

K řešení sporů lze využít Českou obchodní inspekci, Štěpánská 15, 120 00, Praha 2 (www.coi.cz), nebo Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00, Praha 1 (www.finarbitr.cz), nebo platformu pro řešení sporů online zřízenou Evropskou komisí http://ec.europa.e­u/consumers/odr/